قیمت بلیط قطار

قیمت بلیط قطار در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از شرکت حمل و نقل ریلی رجا و مصوبه تابستان 1397 اعلام شده است.
تمامی قیمت های اعلام شده بلیط قطار به ریال می باشد.شما همچنین برای دیدن اخبار معتبرترین آژانسها و تور استانبول می توانید به سایت سفر باتو مراجعه کنید.

استفاده از بخش قیمت بلیط قطار تنها با ذکر نام و لینک روزنامه فرصت امروز بلامانع است.

جستجو در مبدا...جستجو در مقصد...نوع قطارقیمتروزهای حرکت
تهرانمشهدپردیس سالنی 895,500 همه روزه
تهرانمشهدپردیس سالنی 895,500 همه روزه
تهرانمشهدصبا اتوبوسی 528,000 همه روزه
تهرانمشهدپردیس سالنی 895,500 همه روزه
تهرانمشهدپرستو 956,000 همه روزه
تهرانمشهدلوکس چهار تخته توس 926,000 همه روزه
تهرانمشهدلوکس چهار تخته اکسپرس 962,000 همه روزه
تهرانمشهدچهار تخته پلور سبز 935,500 همه روزه
تهرانمشهدشش تخته پارسی 682,500 همه روزه
تهرانمشهددرجه یک شش تخته کوثر 916,000 همه روزه
تهرانمشهدشش تخته کویر 631,500 همه روزه
تهرانمشهددرجه یک اتوبوسی ماهان 576,000 همه روزه
تهرانمشهدصبا اتوبوسی دو طبقه 532,500 همه روزه
تهرانمشهدشش تخته کویر 631,500 همه روزه
تهرانمشهدشش تخته لوکس با پذیرایی عصرانه 686,500 همه روزه
تهرانمشهدچهار تخته سبز 974,500 همه روزه
تهرانمشهددرجه یک چهار تخته سروش 1,246,000 همه روزه
تهرانمشهدپنج ستاره ویژه فدک 2,058,500 همه روزه
تهرانمشهدپنج ستاره بیزنس فدک 1,736,000 همه روزه
تهرانمشهدپنج ستاره اکونومی فدک 1,486,500 همه روزه
تهرانمشهدپنج ستاره فدک با عصرانه 1,200,000 همه روزه
تهرانمشهدپنج ستاره بیزنس+ هتل۵ ستاره کوثر ناب 4,133,500 همه روزه
تهرانمشهد۵ستاره با عصرانه+ هتل سه ستاره شاکر 2,400,000 همه روزه
تهرانمشهدپنج ستارهاکونومی + هتل ۵ ستاره سی نور 3,355,000 همه روزه
تهرانمشهدزندگی با شام ویژه 1,950,000 همه روزه
تهرانمشهدزندگی با شام 1,577,000 همه روزه
تهرانمشهدزندگی با عصرانه 1,337,000 همه روزه
تهرانمشهدچهارتخته ویژه نور 1,300,000 همه روزه
تهرانمشهدچهار تخته vip نور 1,659,000 همه روزه
تهرانمشهدغزال بنیاد 1,230,500 همه روزه
تهرانمشهدغزال بنیاد(vip) 1,455,500 همه روزه
تهرانمشهدلوکس چهار تخته غدیر 1,137,500 همه روزه
تهرانمشهدچهار تخته vip غدیر 1,585,500 همه روزه
تهرانمشهدچهار تخته سیمرغ 974,500 همه روزه
تهرانخوافشش تخته پارسی 605,500 چهار روز یک بار
تهرانخوافچهار تخته پلور سبز 794,000 چهار روز یک بار
تهرانطبسلوکس شش تخته پارسی 686,500 چهار روز یک بار
تهرانطبسچهار تخته پلور سبز 957,500 چهار روز یک بار
اصفهانمشهدچهار تخته غزال رجا 1,168,000 همه روزه
اصفهانمشهدچهار تخته ویژه نور 1,498,000 همه روزه
اصفهانمشهدچهار تخته vip نورالرضا 1,854,500 همه روزه
اصفهانمشهدلوکس چهار نفری غدیر 1,705,000 یکروز در میان
اصفهانمشهدچهار تخته ویژه نور 1,498,000 یکروز در میان
اصفهانمشهدچهار تخته vip نورالرضا 1,854,500 یکروز در میان
شيرازمشهدچهار تخته پلور سبز 1,400,500 یکروز در میان
تبريزمشهدلوکس چهار تخته توس 1,307,000 همه روزه
تبريزمشهدلوکس چهار تخته اکسپرس 1,506,000 همه روزه
تبريزمشهدچهار تخته خلیج فارس 1,034,000 همه روزه
تبريزمشهدشش تخته میلاد 1,044,000 همه روزه
اهوازمشهدشش تخته لوکس با پذیرایی عصرانه 1,498,000 همه روزه
اهوازمشهدشش تخته پارسی 1,277,000 همه روزه
اهوازمشهدچهار تخته پلور سبز 1,724,000 همه روزه
زنجانمشهدپنج ستاره ویژه فدک 2,483,000 همه روزه
زنجانمشهدپنج ستاره بیزنس فدک 1,828,000 همه روزه
زنجانمشهدپنج ستاره اکونومی فدک 1,724,500 همه روزه
زنجانمشهدپنج ستاره عصرانه و هتل ۳ ستاره سیمرغ 3,289,500 همه روزه
زنجانمشهدغزال بنیاد 1,649,500 همه روزه
زنجانمشهدچهار تخته اکسپرس 912,000 همه روزه
قزوينمشهددرجه یک شش تخته میلاد 719,500 یکروز در میان
قزوينمشهددرجه یک چهار تخته خلیج فارس 759,500 یکروز در میان
كرجمشهدشش تخته پارسی 717,500 همه روزه
كرجمشهدچهار تخته ویژه نور 1,361,500 یکروز در میان
كاشانمشهدچهار تخته پلور سبز 1,035,000 یکروز در میان
قممشهدشش نفره 923,000 یکروز در میان
قممشهدپنج ستاره ویژه فدک 2,337,000 همه روزه
قممشهدپنج ستاره بیزنس فدک 1,700,500 همه روزه
قممشهدپنج ستاره اکونومی فدک 15,985,000 همه روزه
قممشهدپنج ستاره فدک با عصرانه 1,432,000 همه روزه
قممشهد۵ستاره با عصرانه+ هتل سه ستاره ملیسا 2,608,500 همه روزه
قممشهد۵ستاره با عصرانه+ هتل سه ستاره ذاکر 2,999,500 همه روزه
قممشهد۵ستاره اکونومی+ هتل پنج ستاره الماس ۲ 4,192,500 همه روزه
قممشهدسروش 1,369,000 همه روزه
اراكمشهدشش تخته پارسی 737,000 همه روزه
ملايرمشهدچهار تخته پلور سبز 1,394,500 چهار روز یک بار
يزدمشهدغزال ریل سیر 1,268,000 یکروز در میان
يزدمشهدچهارتخته VIP کوثر 1,630,000 یکروز در میان
يزدمشهدغزال ریل سیر با هتل 2,062,000 یکروز در میان
كرمانمشهدلوکس شش نفری 864,000 همه روزه
كرمانمشهدغزال بنیاد 1,374,500 همه روزه
بندرعباسمشهدغزال ریل سیر 1,591,000 یکروز در میان
بندرعباسمشهدچهار تخته VIP کوثر 1,838,000 یکروز در میان
بندرعباسمشهدغزال ریل سیر با هتل 2,384,500 یکروز در میان
ساريمشهدشش تخته پارسی 771,500 یکروز در میان
ساريمشهدچهار تخته پلور سبز 1,024,500 یکروز در میان
همدانمشهدچهار تخته پلور سبز 1,100,500 یکروز در میان
همدانمشهدشش تخته پارسی 862,500 یکروز در میان
تهراناهوازشش تخته لوکس با پذیرایی عصرانه 606,000 همه روزه
تهراناهوازچهار تخته البرز 773,000 همه روزه
تهراناهوازلوکس چهار تخته نگین 751,000 همه روزه
تهرانخرمشهرشش تخته لوکس مهتاب 878,000 همه روزه
تهرانتبريزشش نفره 410,000 همه روزه
تهرانتبريزدرجه یک سهند 567,500 همه روزه
تهرانتبريزچهار تخته خلیج فارس 509,000 همه روزه
تهرانتبريزدرجه یک شش تخته تبدیلی 455,500 همه روزه
تهرانمراغهچهار تخته خلیج فارس 468,000 یکروز در میان
تهرانمراغهشش تخته زاگرس 307,500 یکروز در میان
تهرانمیانهاتوبوسی نگین 254,500 همه روزه
تهرانمیانهاتوبوسی نگین 254,500 همه روزه
تهراناصفهان]چهار تخته خلیج فارس 437,500 یکروز در میان
تهراناصفهاندرجه یک شش تخته میلاد 418,500 یکروز در میان
تهرانشيرازچهار تخته البرز 880,500 یکروز در میان
تهرانشيرازچهار تخته پلور سبز 868,000 همه روزه
تهرانشيرازنور 978,000 همه روزه
تهرانيزدپردیس تندرو 442,000 همه روزه
تهرانيزدپردیس تندرو 442,000 همه روزه
تهرانیزدلوکس ۴نفری غدیر 7,665,000 همه روزه
تهرانيزداتوبوسی نگین 385,500 همه روزه
تهرانيزدشش تخته لوکس با پذیرایی عصرانه 420,000 همه روزه
تهرانكرمانغزال بنیاد 1,195,000 همه روزه
تهرانكرمانلوکس شش نفری 821,000 همه روزه
تهرانزاهدانلوکس البرز برنا 1,135,500 همه روزه
تهرانزاهدانلوکس شش نفری 1,033,000 همه روزه
اصفهانبندرعباسچهار تخته البرز 831,000 یکروز در میان
تهرانبندرعباسلوکس شش نفری 949,500 همه روزه
تهرانبندرعباسغزال بنیاد 1,237,500 همه روزه
تهرانبندرعباسغزال بنیاد(vip) 1,404,500 همه روزه
تهرانبندرعباسچهار تخته غزال 1,112,500 همه روزه
تهرانساريمعمولی صندلی 144,500 همه روزه
تهرانسارياتوبوسی 114,500 همه روزه
تهرانگرگانلوکس چهار نفری البرز 475,000 یکروز در میان
تهرانگرگانلوکس چهار نفری البرز 475,000 یکروز در میان
تهرانگرگانشش تخته نسیم 337,500 یکروز در میان
مشهدتهرانچهار تخته پلور سبز 935,500 همه روزه
مشهدتهرانشش تخته پارسی 682,500 همه روزه
مشهدتهراندرجه یک شش تخته کوثر 916,000 همه روزه
مشهدتهرانصبا اتوبوسی 528,000 همه روزه
مشهدتهرانپردیس سالنی 895,500 همه روزه
مشهدتهرانصبا اتوبوسی دو طبقه 532,500 همه روزه
مشهدتهرانپردیس سالنی 895,500 همه روزه
مشهدتهرانپرستو 956,000 همه روزه
مشهدتهرانشش تخته کویر 631,500 همه روزه
مشهدتهراندرجه یک اتوبوسی ماهان 576,000 همه روزه
مشهدتهرانشش تخته لوکس با پذیرایی عصرانه 686,500 همه روزه
مشهدتهراندرجه یک چهار تخته سروش 1,246,000 همه روزه
مشهدتهرانغزال بنیاد 1,230,500 همه روزه
مشهدتهرانغزال بنیاد(vip) 1,455,500 همه روزه
مشهدتهرانلوکس چهار تخته غدیر 1,137,500 همه روزه
مشهدتهرانچهار تخته vip غدیر 1,585,500 همه روزه
مشهدتهرانچهارتخته ویژه نور 1,300,000 همه روزه
مشهدتهرانچهار تخته vip نور 1,659,000 همه روزه
مشهدتهرانزندگی با شام ویژه 1,950,000 همه روزه
مشهدتهرانزندگی با شام 1,577,000 همه روزه
مشهدتهرانزندگی با عصرانه 1,337,000 همه روزه
مشهدتهرانپنج ستاره ویژه فدک 2,058,500 همه روزه
مشهدتهرانپنج ستاره بیزنس فدک 1,736,000 همه روزه
مشهدتهرانپنج ستاره اکونومی فدک 1,486,500 همه روزه
مشهدتهرانپنج ستاره فدک با عصرانه 1,200,000 همه روزه
مشهدتهرانپنج ستاره بیزنس+ هتل۵ ستاره کوثر ناب 4,133,500 همه روزه
مشهدتهران۵ستاره با عصرانه+ هتل سه ستاره شاکر 2,400,000 همه روزه
مشهدتهرانپنج ستارهاکونومی + هتل ۵ ستاره سی نور 3,355,000 همه روزه
مشهدتهرانشش تخته کویر 631,500 همه روزه
مشهدتهرانچهار تخته سیمرغ 974,500 همه روزه
مشهدتهرانلوکس چهار تخته توس 926,000 همه روزه
مشهدتهرانلوکس چهار تخته اکسپرس 962,000 همه روزه
مشهدتهرانچهار تخته سبز 974,500 همه روزه
خوافتهرانشش تخته پارسی 605,500 چهار روز یک بار
خوافتهرانچهار تخته پلور سبز 794,000 چهار روز یک بار
طبستهرانلوکس شش تخته پارسی 686,500 چهار روز یک بار
طبستهرانچهار تخته پلور سبز 957,500 چهار روز یک بار
مشهداصفهانچهار تخته غزال رجا 1,168,000 همه روزه
مشهداصفهانچهار تخته ویژه نور 1,498,000 همه روزه
مشهداصفهانچهار تخته vip نورالرضا 1,854,500 همه روزه
مشهداصفهانلوکس چهار نفری غدیر 1,705,000 یکروز در میان
مشهداصفهانچهار تخته ویژه نور 1,498,000 یکروز در میان
مشهداصفهانچهار تخته vip نورالرضا 1,854,500 یکروز در میان
مشهدشیرازچهار تخته پلور سبز 1,400,500 یکروز در میان
مشهدتبریزچهار تخته خلیج فارس 1,034,000 همه روزه
مشهدتبریزشش تخته میلاد 1,044,000 همه روزه
مشهدتبریزلوکس چهار تخته توس 1,307,000 همه روزه
مشهدتبریزلوکس چهار تخته اکسپرس 1,506,000 همه روزه
مشهداهوازشش تخته پارسی 1,277,000 همه روزه
مشهداهوازچهار تخته پلور سبز 1,724,000 همه روزه
مشهداهوازشش تخته لوکس با پذیرایی عصرانه 1,498,000 همه روزه
مشهدزنجانپنج ستاره ویژه فدک 2,483,000 همه روزه
مشهدزنجانپنج ستاره بیزنس فدک 1,828,000 همه روزه
مشهدزنجانپنج ستاره اکونومی فدک 1,724,500 همه روزه
مشهدزنجانپنج ستاره عصرانه و هتل ۳ ستاره سیمرغ 3,289,500 همه روزه
مشهدزنجانغزال بنیاد 1,649,500 همه روزه
مشهدزنجانچهار تخته اکسپرس 912,000 همه روزه
مشهدقزویندرجه یک شش تخته میلاد 719,500 یکروز در میان
مشهدقزویندرجه یک چهار تخته خلیج فارس 759,500 یکروز در میان
مشهدکرجشش تخته پارسی 717,500 همه روزه
مشهدکرجچهار تخته ویژه نور 1,361,500 یکروز در میان
مشهدکاشانچهار تخته پلور سبز 1,035,000 یکروز در میان
مشهدقمشش نفره 923,000 یکروز در میان
مشهدقمپنج ستاره ویژه فدک 2,337,000 همه روزه
مشهدقمپنج ستاره بیزنس فدک 1,700,500 همه روزه
مشهدقمپنج ستاره اکونومی فدک 15,985,000 همه روزه
مشهدقمپنج ستاره فدک با عصرانه 1,432,000 همه روزه
مشهدقم۵ستاره با عصرانه+ هتل سه ستاره ملیسا 2,608,500 همه روزه
مشهدقم۵ستاره با عصرانه+ هتل سه ستاره ذاکر 2,999,500 همه روزه
مشهدقم۵ستاره اکونومی+ هتل پنج ستاره الماس ۲ 4,192,500 همه روزه
مشهدقمسروش 1,369,000 همه روزه
مشهداراکشش تخته پارسی 737,000 همه روزه
مشهدملایرچهار تخته پلور سبز 1,394,500 چهار روز یک بار
مشهديزدغزال ریل سیر 1,268,000 یکروز در میان
مشهديزدچهارتخته VIP کوثر 1,630,000 یکروز در میان
مشهديزدغزال ریل سیر با هتل 2,062,000 یکروز در میان
مشهدكرمانلوکس شش نفری 864,000 همه روزه
مشهدكرمانغزال بنیاد 1,374,500 همه روزه
مشهدبندرعباسغزال ریل سیر 1,591,000 یکروز در میان
مشهدبندرعباسچهار تخته VIP کوثر 1,838,000 یکروز در میان
مشهدبندرعباسغزال ریل سیر با هتل 2,384,500 یکروز در میان
مشهدساريشش تخته پارسی 771,500 یکروز در میان
مشهدساريچهار تخته پلور سبز 1,024,500 یکروز در میان
مشهدهمدانچهار تخته پلور سبز 1,100,500 یکروز در میان
مشهدهمدانشش تخته پارسی 862,500 یکروز در میان
اهوازتهرانشش تخته لوکس با پذیرایی عصرانه 606,000 همه روزه
اهوازتهرانچهار تخته البرز 773,000 همه روزه
اهوازتهرانلوکس چهار تخته نگین 751,000 همه روزه
خرمشهرتهرانشش تخته لوکس مهتاب 878,000 همه روزه
تبريزتهرانچهار تخته خلیج فارس 509,000 همه روزه
تبريزتهراندرجه یک شش تخته تبدیلی 455,500 همه روزه
تبريزتهرانشش نفره 410,000 همه روزه
تبريزتهراندرجه یک سهند 567,500 همه روزه
مراغهتهرانچهار تخته خلیج فارس 468,000 یکروز در میان
مراغهتهرانشش تخته زاگرس 307,500 یکروز در میان
میانهتهراناتوبوسی نگین 254,500 همه روزه
میانهتهراناتوبوسی نگین 254,500 همه روزه
اصفهانتهران]چهار تخته خلیج فارس 437,500 یکروز در میان
اصفهانتهراندرجه یک شش تخته میلاد 418,500 یکروز در میان
شيرازتهرانچهار تخته پلور سبز 868,000 همه روزه
شيرازتهراننور 978,000 همه روزه
شيرازتهرانچهار تخته البرز 880,500 یکروز در میان
يزدتهرانپردیس تندرو 442,000 همه روزه
يزدتهرانپردیس تندرو 442,000 همه روزه
یزدتهرانلوکس ۴نفری غدیر 7,665,000 همه روزه
يزدتهراناتوبوسی نگین 385,500 همه روزه
يزدتهرانشش تخته لوکس با پذیرایی عصرانه 420,000 همه روزه
كرمانتهرانغزال بنیاد 1,195,000 همه روزه
كرمانتهرانلوکس شش نفری 821,000 همه روزه
زاهدانتهرانلوکس البرز برنا 1,135,500 همه روزه
زاهدانتهرانلوکس شش نفری 1,033,000 همه روزه
بندرعباساصفهانچهار تخته البرز 831,000 یکروز در میان
بندرعباستهرانلوکس شش نفری 949,500 همه روزه
بندرعباستهرانغزال بنیاد 1,237,500 همه روزه
بندرعباستهرانغزال بنیاد(vip) 1,404,500 همه روزه
بندرعباستهرانچهار تخته غزال 1,112,500 همه روزه
ساريتهرانمعمولی صندلی 144,500 همه روزه
ساريتهراناتوبوسی 114,500 همه روزه
گرگانتهرانلوکس چهار نفری البرز 475,000 یکروز در میان
گرگانتهرانشش تخته نسیم 337,500 یکروز در میان
گرگانتهرانلوکس چهار نفری البرز 475,000 یکروز در میان

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی