قیمت آهن

قیمت آهن و میلگرد توسط خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به صورت روزانه از منابع مختلف و معتبر اخذ و در جدول زیر ارائه می شوند.

قیمت روز انواع آهن آلات

جستجو در نوع آهن آلات...قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن604,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن704,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن725,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن843,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن1,100,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن1,168,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن1,370,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن1,620,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن2,800,000
هر کیلو میلگرد 6.5 4,800
هر کیلو میلگرد 8 قزوین3,520
هر کیلو میلگرد 10 قزوین3,430
هر کیلو میلگرد 12 قزوین3,430
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور3,700
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور3,700
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور3,700
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور3,700
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور3,700
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور3,700
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور3,700
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور3,800
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی5,090
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی5,190
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی5,190
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی5,190
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی5,130
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی5,130
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی5,130
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی5,090
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی5,090
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی5,090
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی5,090
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی5,300
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی5,090
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی5,090
هر کیلو ناودانی 6.5 3,730
هر کیلو ناودانی 8 3,680
هر کیلو ناودانی 10 3,680
هر کیلو ناودانی 12 3,680
هر کیلو ناودانی 14 3,800
هر کیلو ناودانی 16 3,800
هر کیلو ناودانی 18 4,450
هر کیلو ناودانی 20 4,820
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه3,930
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه3,930
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه3,930
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه3,930
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 3,850
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 3,850
هر کیلو نبشی 3 ایرانی3,670
هر کیلو نبشی 4 ایرانی3,670
هر کیلو نبشی 5 ایرانی3,670
هر کیلو نبشی 6 ایرانی3,670
هر کیلو نبشی 8 ایرانی3,670
هر کیلو نبشی 10 ایرانی3,670
هر کیلو نبشی 12 ایرانی3,670
هر کیلو ورق سیاه 2 5,300
هر کیلو ورق سیاه 3 5,000
هر کیلو ورق سیاه 4 5,000
هر کیلو ورق سیاه 5 4,180
هر کیلو ورق سیاه 6 4,000
هر کیلو ورق سیاه 8 3,950
هر کیلو ورق سیاه 10 3,950
هر کیلو ورق سیاه 12 3,950
هر کیلو ورق سیاه 15 3,950
هر کیلو ورق سیاه 20 3,950
هر کیلو ورق سیاه 25 3,950
هر کیلو ورق سیاه 30 3,950
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی3,950
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی3,950
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی3,950
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی3,950
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی3,950
هرکیلو مفتول حرارتی4,980
هرکیلو مفتول زیگزاگ4,980
هرکیلو مفتول سیم فابریک 1.55,430
هرکیلو مفتول سیم فابریک 2.55,430
هرکیلو مفتول سیم تسمه 1.55,370
هرکیلو مفتول سیم تسمه 2.55,370
هر کیلو خاموت 83,920
هر کیلو خاموت 103,920
8 هر کیلو خاموت مهندسی3,920
10 هر کیلو خاموت مهندسی3,920
هر کیلو خاموت سنجاقی 83,920
هر کیلو خاموت سنجاقی 103,920
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی10,700
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی8,400
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی8,400
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی8,500
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی8,500
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی8,950
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی7,700
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی8,350
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی8,500
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی8,350

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی