قیمت آهن

قیمت آهن و میلگرد توسط خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به صورت روزانه از منابع مختلف و معتبر اخذ و در جدول زیر ارائه می شوند.

قیمت روز انواع آهن آلات

جستجو در نوع آهن آلات... قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 680,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 835,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 890,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 928,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 1,220,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 1,390,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 1,500,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 1,790,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 2,905,000
هر کیلو میلگرد 6.5 4,850
هر کیلو میلگرد 8 قزوین 4,660
هر کیلو میلگرد 10 قزوین 4,480
هر کیلو میلگرد 12 قزوین 4,480
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 4,480
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 4,480
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 4,480
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 4,480
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 4,480
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 4,480
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 4,480
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 4,570
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی 5,540
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی 5,640
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی 5,640
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی 5,640
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی 5,590
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی 5,590
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی 5,590
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی 5,540
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی 5,540
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی 5,540
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی 5,540
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی 5,650
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی 5,540
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی 5,540
هر کیلو ناودانی 6.5 4,750
هر کیلو ناودانی 8 4,750
هر کیلو ناودانی 10 4,750
هر کیلو ناودانی 12 4,750
هر کیلو ناودانی 14 4,750
هر کیلو ناودانی 16 4,750
هر کیلو ناودانی 18 5,440
هر کیلو ناودانی 20 5,600
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه 5,000
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه 5,000
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه 5,000
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه 5,000
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 4,750
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 4,750
هر کیلو نبشی 3 ایرانی 4,750
هر کیلو نبشی 4 ایرانی 4,750
هر کیلو نبشی 5 ایرانی 4,750
هر کیلو نبشی 6 ایرانی 4,750
هر کیلو نبشی 8 ایرانی 4,750
هر کیلو نبشی 10 ایرانی 4,750
هر کیلو نبشی 12 ایرانی 4,750
هر کیلو ورق سیاه 2 5,650
هر کیلو ورق سیاه 3 5,140
هر کیلو ورق سیاه 4 5,200
هر کیلو ورق سیاه 5 5,100
هر کیلو ورق سیاه 6 5,150
هر کیلو ورق سیاه 8 5,050
هر کیلو ورق سیاه 10 5,150
هر کیلو ورق سیاه 12 5,050
هر کیلو ورق سیاه 15 5,050
هر کیلو ورق سیاه 20 4,800
هر کیلو ورق سیاه 25 4,800
هر کیلو ورق سیاه 30 4,800
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 4,500
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 4,500
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 4,500
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 4,500
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 4,500
هرکیلو مفتول حرارتی 5,300
هرکیلو مفتول زیگزاگ 5,400
هرکیلو مفتول سیم فابریک 1.5 5,800
هرکیلو مفتول سیم فابریک 2.5 5,800
هرکیلو مفتول سیم تسمه 1.5 5,700
هرکیلو مفتول سیم تسمه 2.5 5,700
هر کیلو خاموت 8 4,630
هر کیلو خاموت 10 4,180
8 هر کیلو خاموت مهندسی 4,650
10 هر کیلو خاموت مهندسی 4,360
هر کیلو خاموت سنجاقی 8 4,670
هر کیلو خاموت سنجاقی 10 4,200
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 9,150
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 8,400
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 7,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 7,350
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 7,300
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 7,250
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 7,250
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 7,100
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 7,200
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 7,250

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی