قیمت زعفران

قیمت زعفران در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه زعفران و بازار آزاد تهیه و اعلام شده است. تمامی قیمت های زعفران فله و بسته بندی به تومان می باشد.
جستجو نوع زعفران...وزنقیمت (تومان)
زعفران پوشال آلنج7 کیلوگرم0
زعفران پوشال صادراتی1 کیلوگرم0
زعفران پوشال آلنج صادراتی (شبه نگین)4 کیلوگرم0
زعفران پوشال معمولی1 کیلوگرم 5,700,000
زعفران پوشال معمولیهرگرم 5,700
زعفران پوشال معمولیهر مثقال 26,800
زعفران دسته ( دختر پیچ )1 کیلوگرم 5,400,000
زعفران دسته ( دختر پیچ )هرگرم 4,400
زعفران دسته ( دختر پیچ )هر مثقال 20,700
زعفران سرگل آلنج6 کیلوگرم0
زعفران سرگل آلنج صادراتی1 کیلوگرم0
زعفران سرگل صادراتی 1 کیلوگرم0
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات1 کیلوگرم 5,600,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات1 کیلوگرم 5,200,000
زعفران سرگل ممتاز قائناتهرگرم 5,800
زعفران سرگل ممتاز قائناتهر مثقال 27,300
زعفران سرگل ممتاز قائنات کیفیت B1 کیلوگرم0
زعفران سفیدی ( ریشه )1 کیلوگرم 15,000,000
زعفران سفیدی ( ریشه درجه 2 )2 کیلوگرم0
زعفران نگین آلنج صادراتی (سوپر)3 کیلوگرم0
زعفران نگین پوشال1 کیلوگرم 7,500,000
زعفران نگین پوشالهرگرم 7,500
زعفران نگین پوشالهر مثقال 35,300
زعفران نگین صادراتی1 کیلوگرم 8,600,000
زعفران نگین صادراتیهرگرم 8,600
زعفران نگین صادراتیهر مثقال 40,500
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات1 کیلوگرم 5,600,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات - درجه یک1 کیلوگرم 5,800,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات - درجه دو1 کیلوگرم 5,500,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات - درجه سه1 کیلوگرم0
زعفران پوشال - درجه یک1 کیلوگرم0
زعفران پوشال - درجه دو1 کیلوگرم0
زعفران پوشال - درجه سه1 کیلوگرم0
زعفران دسته ( دختر پیچ )1 کیلوگرم0
زعفران سفیدی ( ریشه ) - درجه یک1 کیلوگرم0
زعفران سفیدی ( ریشه ) - درجه دو1 کیلوگرم0
قیمت زعفران - درجه یکیک مثقال 10
قیمت زعفران - درجه یکنیم مثقال 19,000
قیمت زعفران - درجه یکچهار گرم 58,000
قیمت زعفران - درجه یک1 گرم 30,000
زعفران نگین صادراتی1 کیلوگرم0
زعفران نگین پوشال1 کیلوگرم0
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات1 کیلوگرم0
زعفران سرگل ممتاز قائنات1 کیلوگرم0
زعفران سرگل ممتاز قائنات1 کیلوگرم0
زعفران سرگل ممتاز قائنات1 کیلوگرم0
زعفران پوشال1 کیلوگرم0

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی