قیمت گوشت

قیمت گوشت در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت اعلام شده است. تمامی قیمت های گوشت به تومان می باشد.
جستجو در انواع گوشت ...قیمت (تومان)
خورشتی بی استخوان گوسفند 48,000
راسته با استخوان گوسفند 40,000
راسته بی استخوان گوسفند 61,500
ران پاک کرده با استخوان گوسفند 49,000
ران کامل ممتاز گوسفند 49,000
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند0
کف دست با ماهیچه گوسفند 48,000
کف دست بدون ماهیچه گوسفند0
قلوه گاه با استخوان گوسفند0
قلوه گاه بی استخوان گوسفند 29,000
گردن گوسفند 39,800
ماهیچه گوسفند 48,000
ماهیچه پلویی گوسفند 48,000
خورشتی گوساله 56,000
راسته پاک کرده گوساله 61,500
ران پاک کرده گوساله 58,000
دمبالیچه گوساله 34,500
سردست پاک کرده گوساله 54,000
قلوه گاه گوساله 36,500
گردن گوساله 50,000
قلم گوساله 4,800
قلوه گاه گوساله0
ماهیچه گوساله 57,900
چرخکرده مخلوط 43,000
دنبالچه گوسفندی 22,500
چرخکره گوساله 43,000
نیم شقه ران گوسفندی 38,500
نیم شقه سردست گوسفندی 36,500
شقه - لاشه گوسفندی 37,500
گوسفندی- فیله ممتاز گوسفندی 68,000
سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و 7 دنده ) گوسفندی 38,000
شقه ران گوسفندی (وارداتی از استرالیا) 34,000
شقه سردست گوسفندی (وارداتی از استرالیا) 32,000
شقه - لاشه گوسفندی (وارداتی از استرالیا) 33,000
شقه ران گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 31,500
شقه سردست گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 29,500
شقه - لاشه گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 30,500
ران گوسفندی (وارداتی از استرالیا) 43,290
کف دست بدون گردن گوسفندی (وارداتی از استرالیا) 43,000
ران گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 39,500
کف دست بدون گردن گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 38,500
راسته با استخوان گوسفند (گرم) 40,000
ران کامل ممتاز گوسفند (گرم) 49,000
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند (گرم)0
کف دست با ماهیچه گوسفند (گرم) 48,000
کف دست بدون ماهیچه گوسفند (گرم)0
قلوه گاه با استخوان گوسفند (گرم)0
قلوه گاه بی استخوان گوسفند (گرم) 29,000
گردن گوسفند (گرم) 39,800
ماهیچه گوسفند (گرم)0
شقه گوسفند0
شقه گوسفند وارداتی0
راسته پاک کرده گوساله (گرم) 60,000
ران پاک کرده گوساله (گرم) 57,000
سردست پاک کرده گوساله (گرم) 53,000
فیله پاک کرده گوساله (گرم) 78,000
قلم گوساله 4,000
قلوه گاه گوساله (گرم) 35,500
گردن گوساله (گرم) 49,000
ماهیچه گوساله (گرم) 57,000
دنبالچه گوساله (گرم) 33,000
دنبالچه گوسفندی (گرم) 19,500
دنده و سرسینه گوسفندی (گرم) 8,500
راسته بی استخوان ممتاز گوسفندی (گرم) 61,000
راسته شاندیزی گوسفندی0
سرسینه گوساله (گرم) 90,000
سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و 7 دنده ) گوسفندی0
شقه - لاشه گوسفند وارداتی 39,000
شقه ران گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا)0
شقه سردست گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا) 32,000
شقه - لاشه گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا)0
نیم شقه ران گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 34,000
نیم شقه سردست گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 32,000
شقه - لاشه گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) 33,000
گوسفندی- فیله ممتاز گوسفندی (گرم) 59,500
سفید ران گوساله منجمد برزیلی 32,000
مغز ران گوساله منجمد برزیلی 31,000
ران گوساله منجمد برزیلی 29,500
سردست گوساله منجمد برزیلی 29,000
راسته گوساله منجمد برزیلی 46,000
گردن گوساله منجمد برزیلی 29,000
قلوه گاه گوساله بدون استخوان منجمد برزیلی 24,500
ران کامل گوسفندی منجمد وارداتی 40,000
ران گوسفندی منجمد وارداتی0
راسته گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی 37,000
ماهیچه گوسفندی منجمد وارداتی 41,000
کف دست کامل گوسفندی منجمد وارداتی 36,000
سردست گوسفندی منجمد وارداتی 39,000
گردن گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی 35,500
قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان منجمد وارداتی 26,500
کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بسته بندی شرکتی 73,000
کله پاچه گوسفندی نیم دست بسته بندی شرکتی 48,000
کله پاچه گوسفندی ربع دست بسته بندی شرکتی 28,000
کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) بسته بندی شرکتی 18,000
پاچه گوسفندی هر عدد 5,500
پاچه گوسفندی 6 عددی بسته بندی شرکتی 43,000
پاچه گوسفند 4عددی بسته بندی شرکتی 29,000
زبان گوسفندی هرعدد 15,000
زبان گوسفند 3عددی بسته بندی شرکتی 49,000
مغز گوسفندی هر عدد 8,500
مغز گوسفند3عددی بسته بندی شرکتی 41,000
سیراب وشیردان گوسفند یکدست کامل بسته بندی شرکتی 21,000
دل و جگر گوسفندی دست کامل هر کیلوگرم 42,000
جگر سفید گوسفندی هر عدد 3,500
جگر سیاه گوسفندی هر کیلو بسته بندی شرکتی 88,000
دل و قلوه گوسفندی هر کیلو بسته بندی شرکتی 88,000
سیراب و شیردان گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی 31,000
پاچه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی 7,000
پاچه گوساله هر عدد بسته بندی شرکتی 19,000
مغز گوساله هر عدد بسته بندی شرکتی 16,000
زبان گوساله بدون حلقوم هر کیلو بسته بندی شرکتی 52,000
دل و قلوه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی 58,000
جگر سیاه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی 58,000
ران گوساله منجمد داخلی 32,000
سردست گوساله منجمد داخلی 30,000
راسته منجمد گوساله داخلی 42,000
گردن گوساله منجمد داخلی 30,000
قلوه گاه منجمد گوساله داخلی 22,000
دنبالچه منجمد گوساله داخلی 26,000
ران کامل گوسفندی منجمد داخلی 34,000
ران گوسفندی منجمد داخلی0
کف دست کامل گوسفندی منجمد داخلی 33,000
سردست گوسفندی منجمدداخلی 32,000
راسته گوسفندی با استخوان داخلی 33,000
ماهیچه گوسفندی منجمد داخلی 39,000
گردن گوسفندی با استخوان منجمد داخلی 32,000
قلوه گاه گوسفندی بی استخوان منجمد داخلی 24,000
چرخکرده مخلوط منجمد 24,000
چرخکرده مخلوط منجمد بسته 400 گرمی 9,600
دام زنده (هرکیلو) 28,500
شتر مرغ ران بی استخوان 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 32,000
شتر مرغ ران بی استخوان 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 62,000
شتر مرغ ماهیچه 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 33,000
شتر مرغ ماهیچه 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 64,000
شتر مرغ فیله 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 34,000
شتر مرغ فیله 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 64,000
شتر مرغ گردن 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 14,000
شتر مرغ گردن 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 27,000
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 16,000
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 31,000
شتر مرغ دل و جگر پاک شده 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 21,000
شتر مرغ دل و جگر پاک شده 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 41,000
شتر مرغ سنگدان 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 13,500
شتر مرغ سنگدان 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 26,000
شتر مرغ چربی جامد 500 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 10,000
شتر مرغ چربی جامد 1000 گرمی هر کیلوگرم بسته بندی شرکتی 20,000
شتر مرغ قلم بسته بندی بشقابی 500 گرم بسته بندی شرکتی 1,700
شتر مرغ قلم بسته بندی بشقابی 1000 گرم بسته بندی شرکتی 3,200
شتر مرغ آبگوشتی 500 گرم بسته بندی بشقابی بسته بندی شرکتی 27,000
شتر مرغ آبگوشتی 1000 گرم بسته بندی بشقابی بسته بندی شرکتی 52,000
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست هر کیلوگرم بسته بندی در محل-
شتر مرغ چربی جامد هر کیلوگرم بسته بندی در محل-
شتر مرغ دل و جگر پاک شده هر کیلوگرم بسته بندی در محل-
شتر مرغ ران بدون استخوان هر کیلوگرم بسته بندی در محل-
شتر مرغ سنگدان هر کیلوگرم بسته بندی در محل-
شتر مرغ فیله هر کیلوگرم بسته بندی در محل-
شتر مرغ گردن هر کیلوگرم بسته بندی در محل-
شتر مرغ ماهیچه هر کیلوگرم بسته بندی در محل-
شتر مرغ قلم هر کیلوگرم بسته بندی در محل-
شتر مرغ آبگوشتی هر کیلوگرم بسته بندی در محل-
ران شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 22,000
ران شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 45,000
شتر ماهیجه 500 گرمی هر کیلوگرم 22,000
شتر ماهیجه 1000 گرمی هر کیلوگرم 46,000
شتر سردست 500 گرمی هر کیلوگرم 21,000
شتر سردست 1000 گرمی هر کیلوگرم 43,000
فیله شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 24,000
فیله شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 50,000
راسته شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 24,000
راسته شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 47,000
گردن شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 22,000
گردن شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 42,000
قلوه گاه شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 18,000
قلوه گاه شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 35,000
چرخکرده خالص 100 درصد شتر 500 گرمی هر کیلوگرم0
چرخکرده خالص 100 درصد شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم0
چرخکرده مخلوط 50 درصد شتر 500 گرمی هر کیلوگرم0
چرخکرده مخلوط 50 درصد شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم0
قلم شتر 500 گرمی هر کیلوگرم 12,000
قلم شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم 22,000
کوهان سفید شتر (چربی)هر کیلوگرم 21,000
کوهان قرمز شتر (70% گوشت) هر کیلوگرم 31,000
شتر جگر هرکیلوگرم 19,000
شتر دل و قلوه هر کیلوگرم 22,000
راسته گوساله تنظیم بازار 1000گرمی آیدا هرکیلوگرم 49,500
ران گوساله تنظیم بازار 1000گرمی آیدا هرکیلوگرم 49,500
سردست گوساله تنظیم بازار 1000گرمی آیدا هرکیلوگرم 48,500
چرخ کرده مخلوط تنظیم بازار 1000گرمی آیدا هرکیلوگرم 38,00
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 43,000
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 40,000
ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 39,500
سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 35,000
سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 32,000
سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 33,000
قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 21,600
قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 18,600
قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 20,000
قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 22,700
قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 19,700
قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 21,000
راسته با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 35,300
راسته با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 32,300
راسته با استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 32,600
کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 42,500
کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 39,500
کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 39,200
کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 41,500
کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 38,500
کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 38,100
ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 44,800
ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 41,800
ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 41,400
گردن گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته 33,600
گردن گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله 30,600
گردن گوسفندی هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته 30,600

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی