قیمت مرغ

قیمت مرغ در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از بازار مرغ و همچنین از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت اعلام شده است. متوسط قیمت مرغ ملاک قرار می گیرد. تمامی قیمت های مرغ به تومان می باشد.
جستجو نوع مرغ...قیمت (تومان)
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق 13,300
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق 13,400
مغز ران با پوست بدون استخوان 14,700
مغز ران بدون پوست بدون استخوان 16,000
ساق مرغ با پوست و بدون سر ساق 14,000
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق 16,000
سینه مرغ با پوست،بدون شش،گردن،بال 12,900
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال 14,500
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو 14,700
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه شش گردن بال 11,500
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال 14,000
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 11,400
بال کبابی زعفرانی- بدون نوک بال 11,400
بازوی کبابی ساده 12,700
بازوی کبابی زعفرانی 12,800
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 12,400
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 12,400
فیله مرغ 20,000
فیله مرغ زعفرانی 21,000
گردن مرغ بدون پوست 3,500
شنیتسل بدون آرد 18,800
شنیتسل با آرد 15,800
جوجه چینی 19,300
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده 20,500
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو زعفرانی 19,600
جوجه کباب بااستخوان ساده 14,700
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 14,100
پا چینی 10 عددی مرغ 13,900
مرغ کنتاکی 13,900
سینه مرغ سوخاری 13,300
دل مرغ پاک کرده 7,500
جگر مرغ 4,200
سنگدان مرغ 4,000
پای مرغ 4,800
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی 19,500
بلدرچین منجمد بسته 800گرمی 16,000
بلدرچین منجمد بسته 500گرمی 10,000
بلدرچین کامل تازه(بسته 1000گرمی) 19,000
بلدرچین کامل تازه(بسته 800گرمی) 15,500
بلدرچین کامل تازه (بسته 500 گرمی ) 9,500
بلدرچین منجمد بسته بندی بدون پوست (بسته 1000گرمی) 26,000
بلدرچین کامل تازه بسته بندی بشقابی بدون پوست (بسته 1000گرمی) 25,000
کبک منجمدبسته1000گرمی 37,000
کبک منجمدبسته800گرمی 30,000
کبک منجمدبسته500گرمی 19,000
کبک کامل تازه بسته 1000گرمی 36,000
کبک کامل تازه بسته500گرمی 18,000
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) 7,700
مرغ کامل تازه ،بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) 8,200
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی 9,100
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی شکم خالی 8,300
مرغ کامل تازه ، بسته بندی کیسه ای 8,400
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی 9,300
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی 8,500
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک ویژه 10,650
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک 8,300
بوقلمون ساق با پوست 28,600
بوقلمون ران با پوست و استخوان (بدون استخوان کمر) 26,100
بوقلمون مغز ران بی پوست و استخوان 36,900
بوقلمون سینه بدون بال و گردن با پوست و استخوان 23,900
بوقلمون سینه بدون پوست و بدون استخوان 30,000
بوقلمون فیله 36,000
بوقلمون بازو 12,400
بوقلمون بال (بدون نوک بال) 8,400
بوقلمون گردن بدون پوست هر کیلوگرم 11,000
بوقلمون جگر پاک شده هر کیلوگرم 12,000
بوقلمون دل پاک شده هر کیلوگرم 13,000
بوقلمون سنگدان پاک شده هر کیلوگرم 12,000
بوقلمون لاشه کامل یا شقه زیره 15 کیلوگرم 19,000
بوقلمون ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) 23,000
بوقلمون سینه ،بدون گردن، با بال، پوست و استخوان 21,500
بوقلمون سینه ،با بال، گردن پوست و استخوان 19,100
بوقلمون لاشه کامل یا شقه بالای 15 کیلوگرم 19,000
بوقلمون ران بدون پوست با استخوان (با استخوان کمر) 29,000
جگر پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 6,100
دل پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 6,900
سنگدان پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 6,000
بوقلمون نیم شقه سینه،سینه بوقلمون ،با بال، گردن پوست و استخوان (فله) 18,500
بوقلمون نیم شقه ران، ران بوقلمون ،با ساق، استخوان پشت و دمبالیچه (فله) 19,500
تخم مرغ غیر بسته بندی هر کیلوگرم 13,800
تخم مرغ فله تنظیم بازار 30 عددی 0
تخم مرغ بسته بندی تنظیم بازار 30 عددی0
تخم مرغ بسته بندی 30 بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 14,800
تخم مرغ بسته بندی 30 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 15,100
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 8,300
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 8,500
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی pet 8,700
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 11,200
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 11,400
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی pet 11,600
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 7,100
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 7,300
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی pet 7,500
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 5,400
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 5,600
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی pet 5,800
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 3,700
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 3,900
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی pet 4,100
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی شانه های خمیری شرینگ 12,000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 12,200
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی شانه های خمیری شرینگ 9,300
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 9,500
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی شانه های خمیری شرینگ 7,600
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 7,800
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی بسته بندی pet 8,100
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی شانه های خمیری شرینگ 6,300
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 6,500
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی بسته بندی pet 6,800
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی شانه های خمیری شرینگ 4,500
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 4,700
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی بسته بندی pet 5,000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی شانه های خمیری شرینگ 3,000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 3,200
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی بسته بندی pet 3,500
تخم مرغ فله تنظیم بازار بسته بندی شانه 30 عددی هر کیلوگرم 3,950
تخم مرغ فله تنظیم بازار بسته بندی شانه 30 عددی هر شانه 8,300
تخم مرغ(پوست قهوه ای) غیر بسته بندی (هر کیلو) 12,600
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی شانه های خمیری شرینگ 13,600
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 13,600
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی شانه های خمیری شرینگ 9,200
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 9,400
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی عددی بسته بندی pet 9,700
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی شانه های خمیری شرینگ 6,500
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 6,700
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی عددی بسته بندی pet 7,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی شانه های خمیری شرینگ 5,900
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 6,100
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی عددی بسته بندی pet 6,500
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی شانه های خمیری شرینگ 4,600
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 4,800
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی عددی بسته بندی pet 5,100
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی شانه های خمیری شرینگ 3,200
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 3,400
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی عددی بسته بندی pet 3,700
تخم کبک 6 عددی 6,000
تخم کبک 4 عددی 4,200
تخم کبک بسته بندی 12 عددی هر کیلو گرم0
تخم بلدرچین 12عددی بسته بندی پت 2,300
تخم بلدرچین 12عددی بسته بندی pet با روکش مقوایی کشویی 2,500
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی بسته بندی پت 4,400
تخم بلدرچین 24عددی بسته بندی pet با روکش مقوایی کشویی 4,700
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی (500 گرم) 6,300


هر روز از آخرین قیمت کالا و خدمات مطلع شوید.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی